facebook_page_plugin

FAQ

przycisk3Pytania najczęściej zadawane przez kandydatów ubiegających się o stypendia Kirklanda
1. Czy do Programu Kirklanda mogą kandydować osoby będące na ostatnim roku studiów lub mające tylko ukończone studia licencjackie?
NIE. Warunkiem formalnym udziału w Programie Kirklanda jest posiadanie dyplomu ukończenia pięcioletnich studiów w momencie ubiegania się o stypendium.

2. Czy konieczne jest posiadanie przez kandydata na stypendium stopnia magistra?
Konieczne jest ukończenie pięcioletnich studiów wyższych. Ich rezultatem może być stopień magistra lub specjalisty.

3. Czy spełniam kryteria formalne, jeśli dostanę dyplom potwierdzający posiadanie tytułu magistra pod koniec obecnego roku akademickiego?
NIE. Kandydat powinien posiadać dyplom potwierdzający posiadanie tytułu w momencie ubiegania się o stypendium.

4. Czy od kandydatów decydujących się na studia angielskojęzyczne wymagana jest znajomość języka polskiego?
TAK. Kandydaci decydujący się na studia angielskojęzyczne powinni znaleźć konkretny program studiów w tym języku na jednej z polskich uczelni oraz powinni znać język polski w stopniu podstawowym tzn. powinni rozumieć język pisany i mówiony oraz umieć się porozumieć w codziennych sytuacjach bytowych.

5. Gdzie można znaleźć informacje o uczelniach i programach edukacyjnych, które oferują?
Informacje o programach edukacyjnych (także angielskojęzycznych) można znaleźć na stronach internetowych polskich uczelni. Poniżej adresy uczelni, z którymi Program najczęściej współpracuje:

6. Co powinien zawierać „Projekt pobytu”?
Projekt pobytu jest bardzo ważną częścią formularza zgłoszeniowego i powinien zawierać m.in.:

 • Główny cel stypendium i jego odniesienie do wcześniejszych doświadczeń kandydata
 • Proponowany program i miejsce studiów w Polsce
 • Proponowany charakter stażu zawodowego i typ instytucji, w której kandydat chciałby go odbywać
 • Znaczenie projektu stypendialnego dla dziedziny reprezentowanej przez kandydata, instytucji macierzystej, kraju i własnej kariery zawodowej (naukowej)
 • Plany związane z ukończeniem proponowanego projektu

Wymagana liczba znaków „projektu pobytu” ze spacjami - minimum 4000, maximum - 6000.

PRZYKŁADOWY FORMULARZ W PDF

7. Czy na etapie wypełniania formularza zgłoszeniowego konieczny jest kontakt kandydata z uczelnią, na której chciałby studiować?
Bezpośredni kontakt kandydata z uczelnią nie jest wymagany na tym etapie. We wniosku kandydat powinien wskazać instytut, wydział i uczelnię, w której możliwe jest studiowanie wybranych przez niego zagadnień. Ostateczna decyzja o miejscu afiliacji zakwalifikowanej osoby podejmowana jest przez Komisję Kwalifikacyjną w końcu czerwca (Komisja może skierować osobę zakwalifikowaną do innego miasta afiliacji niż wskazane przez nią w formularzu zgłoszeniowym, jeżeli uzna, że będzie to dla danej osoby bardziej korzystne).

8. Czy wymagane są dokumenty potwierdzające staż zawodowy, np. kserokopia „książeczki pracy”?
Nie są wymagane zaświadczenia z miejsc pracy. Należy wpisać poprzednie miejsca pracy w formularzu zgłoszeniowym w stosownym miejscu. Prawdziwość podanych informacji w formularzu jest potwierdzana podpisem kandydata.

9. Czy jako doświadczenie zawodowe zaliczane są praktyki studenckie?
TAK, pod warunkiem, że była to praca pełnoetatowa tj. 40 godz. tygodniowo. W takiej sytuacji Komisja może prosić o dołączenie dokumentów potwierdzających odbycie stażu w wymaganym wymiarze godzin.

10. Czy konieczne jest wypełnianie formularza on-line? Czy można przesłać zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną?
Wypełnienie formularza on-line jest absolutnie konieczne, aby zgłoszenie było ważne. W przypadku problemów technicznych z formularzem należy to zgłosić pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11. Czy konieczne jest wysyłanie dokumentów pocztą czy wystarczy przesłać je elektronicznie (e-mail)?
Wszystkie dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną.
Potwierdzenie rejestracji on-line ze zdjęciem i podpisem kandydata, listy referencyjne oraz kopię dyplomu należy zeskanować i wysłać e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konieczne jest wysłanie dokumentów na tyle wcześnie, aby dotarły do biura Programu do dnia 1 marca.  Komisja Kwalifikacyjna rozpatruje wyłącznie zgłoszenia zawierające pełny komplet dokumentów.

12. Czy możliwe jest studiowanie w ramach programu Kirklanda bibliotekoznawstwa?
Tak, ale rozumianego jako zarządzanie zbiorami bibliotecznymi oraz posługiwanie się zintegrowanymi systemami automatyzacji bibliotek.
Przykładowe uczelnie realizujące takie programy to:

 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie
 • Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie
 • Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

13. Czy można studiować w ramach programu Kirklanda inne dziedziny niż podane w ogłoszeniu?
Głównym celem Programu Kirklanda jest dzielenie się doświadczeniami polskiej transformacji, dlatego w ramach Programu można studiować wyłącznie dziedziny związane z transformacją systemową, polityczną i gospodarczą, wymienione w ogłoszeniu Programu.

14. Czy można przesłać mailem list rekomendacyjny?
Wymagane 2 listy referencyjne powinny być zeskanowane i wraz z kopią dyplomu wysłane jako załącznik na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku problemów z zeskanowaniem dokumentów można je wysłać tradycyjną pocztą razem z wymaganą stroną potwierdzającą rejestrację w systemie on-line. Formularz listu rekomendacyjnego

15. Czy rezultatem udziału w Programie Kirklanda jest uzyskanie jakiegoś stopnia naukowego?
Program Kirklanda oferuje dwusemestralne indywidualne studia na uczelniach, których celem jest poszerzenie wiedzy kandydata o nowe doświadczenia. Żaden z programów dwusemestralnych studiów oferowanych przez polskie uczelnie państwowe nie daje możliwości uzyskania tytułu naukowego. Program Kirklanda kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego udział w Programie Kirklanda i ma charakter wyłącznie prestiżowy.

16. Czy osoby aktualnie studiujące w Polsce mogą ubiegać się o uczestnictwo w Programie Kirklanda?
Osoby studiujące w Polsce w czasie rekrutacji do Programu nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda. Kandydat powinien mieć przynajmniej 2 lata przerwy od udziału w poprzednim, dłuższym niż 6 miesięcy stypendium zagranicznym.

17. W jakim języku należy w ramach stypendium pisać prace semestralne i dyplomowe?
Pierwsza praca semestralna może być za zgodą opiekuna naukowego napisana w innym języku niż język polski, ale praca dyplomowa musi być napisana w języku polskim. Wyjątek stanowią osoby odbywające studia w języku angielskim, które piszą wszystkie prace w języku angielskim.

18. Jakie są warunki finansowe Programu?
Organizatorzy Programu oferują stypendium: około 1800 PLN x 9 miesięcy. Dodatkowo pokrywane są następujące koszty: opłaty edukacyjne, zakwaterowanie w Polsce, ubezpieczenie, podróż do i z Polski.

19. Jak wygląda proces rekrutacji do Programu?
Proces rekrutacyjny składa się z trzech etapów:
I etap – ocena formalna wniosków (sprawdzenie czy wszyscy kandydaci spełniają wymagane kryteria formalne)
II etap – ocena merytoryczna wniosków (eksperci z dziedzin takich jak: ekonomia, prawo, nauki polityczne, nauki społeczne itd. oceniają nadesłane przez kandydata dokumenty (szczególnie znaczenie ma projekt pobytu). Kandydaci ocenieni pozytywnie zapraszani są na rozmowy kwalifikacyjne. Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną w drugiej połowie marca.
III etap – rozmowy kwalifikacyjne (Organizowane są w Ambasadzie RP w większości krajów podanych w ogłoszeniu przeważnie w kwietniu)
Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu wysyłana jest e-mailem w czerwcu.

20. Jak należy wypełniać formularz zgłoszeniowy on-line?
Formularz zgłoszeniowy nie musi być od razu wypełniony w całości. Można to robić w kilku etapach, zapisując i uzupełniając wersje roboczą:

 • wpisujesz dane do formularza
 • zapisujesz wersje roboczą (należy zanotować sobie specjalny kod, który umożliwi ponowne otwarcie wersji roboczej)
 • w celu uzupełnienia danych otwierasz wersje roboczą i edytujesz formularz dalej
 • po dokładnym sprawdzeniu danych rejestrujesz formularz i wysyłasz zgłoszenie do Komisji (polecenie „Zarejestruj formularz” na dole strony); po tej operacji nie można zmieniać danych. Jeżeli projekt pobytu nie będzie miał przynajmniej 4000 znaków ze spacjami, formularza nie uda się zarejestrować; jeżeli nie wszystkie pola wymagane będą wypełnione, formularza również nie uda się zarejestrować. Jeżeli któreś pola nie dotyczą kandydata, należy wpisać „Nie dotyczy”.
 • po zarejestrowaniu formularza otwiera się strona PDF do wydruku; drukujesz i podpisujesz. Dodajesz zdjęcie i skanujesz.
 • PRZYKŁADOWY FORMULARZ W PDF: po polsku i po angielsku

22. Jak można skontaktować się z Programem w razie wątpliwości?
Z koordynatorami Programu można kontaktować się
- mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- na Facebooku: www.facebook.com/LKscholarships.in.Poland

 

Kirkland logo new 2018 bottom1

Adres

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda

Fundacja Liderzy Przemian

Al. Jerozolimskie 133 lok. 56

02-304 Warszawa 

fundacja@leadersofchange.pl

PAFW Medium2

Search