facebook_page_plugin

Po Stypendium

Po kilkunastu latach funkcjonowania Program Kirklanda może się pochwalić liczbą prawie 750 absolwentów.
Podtrzymywaniu więzi między absolwentami, a także wspieraniu ich dalszego rozwoju służą m.in.

•  Biuletyn Kirklanda
•  Konferencje Absolwentów

•  Stowarzyszenia Absolwenckie
•  Wizyty studyjne
•  Zjazdy rocznicowe
•  Konkurs "Sukces po Kirklandzie" 
•  Spotkania Absolwentów  
•  Dofinansowania podróży Biuletyn Kirklanda ukazuje się od czerwca 2003 r. dwukrotnie w ciągu roku: w lutym oraz we wrześniu lub październiku. Jest tworzony przez stypendystów danego rocznika oraz przez absolwentów. Niegdyś drukowany i rozsyłany pocztą, obecnie wydawany jest w wersji elektronicznej. Zapraszamy do lektury!

ZOBACZ TEŻ POPRZEDNIE NUMERY W ARCHIWUM BIULETYNU !

 

Okladka 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Co kilka lat organizowane są też w Warszawie Konferencje Absolwentów Kirklanda:

I konferencja (29 VI – 1 VII 2003 r.): „Polska w Unii Europejskiej – perspektywy współpracy z sąsiadami z Europy Wschodniej”. Wśród wykładowców zaproszonych na konferencję byli między innymi prezes Narodowego Banku Polskiego, Leszek Balcerowicz, wiceminister spraw zagranicznych, Adam Daniel Rotfeld oraz senator Grażyna Staniszewska.

II konferencja (1-3 VII 2005 r.): „Polska – pierwszy rok w Unii Europejskiej”. Wśród wykładowców i panelistów znaleźli się prof. Leszek Balcerowicz, Włodzimierz Cimoszewicz, Marszałek Sejmu RP, prof. Zbigniew A. Kruszewski, były wiceprezes Kongresu Polonii oraz dr Jarosław Pietras, szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

III konferencja (27-29 VI 2008 r.): „Polska – Unia Europejska – Region”. Wykład otwierający konferencję wygłosił Marszałek Sejmu RP, Bronisław Komorowski. Uzupełnieniem konferencji była wystawa fotografii „Z życia Kirklandysty”.

IV konferencja (1-3 VII 2011 r.): „Polska Prezydencja w UE a współpraca w regionie”. Wśród wykładowców i panelistów byli m.in. szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski (wcześniej dyrektor programowy PAFW zajmujący się Programem Kirklanda), prof. Leszek Balcerowicz, wiceminister spraw zagranicznych Beata Stelmach i przewodniczący Komitetu Rady Ministrów Michał Boni. Konferencja była współfinansowana przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach cyklicznego programu Promocja wiedzy o Polsce.

V konferencja (15-16 V 2015 r.): celem V Konferencji Absolwentów było podtrzymywanie więzi z Polską, a także kontaktów pomiędzy absolwentami i ich wysiłków na rzecz wprowadzenia pozytywnych zmian systemowych w swoich krajach. Konferencję otwierały wykłady:

  1. Perspektywy i problemy wzrostu przemian gospodarczych, Profesor Leszek Balcerowicz, były Wicepremier i Minister Finansów, były Prezes NBP, Przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju.
  2. Unia Europejska w niespokojnych czasach, Jarosław Pietras, były Szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej – Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, Dyrektor Generalny Rady UE.
  3. Stany Zjednoczone w świecie 2000-2015, Andrew Nagorski, pisarz, publicysta, były Wiceprezes the East West Institute, Przewodniczący Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Materiały z V Konferencji sa nadal dostępne na naszej stronie. Czytaj więcej...

ABSOLWENCI PO STYPENDIUM IV Konferencja 2011

VI konferencja planowana jest na maj 2020!

 


Stowarzyszenia Absolwenckie

Pomysł utworzenia stowarzyszenia byłych stypendystów pojawił się już na bardzo wczesnym etapie istnienia programu. Okazało się jednak, że z wielu względów – głównie z powodu różnic w przepisach obowiązujących w krajach pochodzenia absolwentów – powstanie takiego międzynarodowego stowarzyszenia jest trudne. W tej sytuacji zaczęły powstawać stowarzyszenia krajowe. Warto pamiętać o ich istnieniu – i o możliwości łączenia sił absolwentów.
Pierwsze takie stowarzyszenie – pod nazwą „Regiomonti”– założyli pod koniec sierpnia 2002 r. absolwenci z Obwodu Kaliningradzkiego. W październiku 2012 „Regiomonti” uroczyście obchodziło swoje 10-lecie.

W kwietniu 2007 r. podczas spotkań Komisji Kwalifikacyjnej ze stypendystami w Kijowie wyłonił się pomysł utworzenia klubu absolwenta przy Instytucie Polskim w Kijowie. Uroczyste otwarcie „Centrum Kirklanda przy Instytucie Polskim w Kijowie” nastąpiło w dniu 1 lutego 2008 r. w ambasadzie RP. W momencie oficjalnego otwarcia Centrum miało już na swoim koncie dwie udane inicjatywy – Spotkanie „Trzech Pokoleń” we wrześniu 2007 r. oraz zgromadzenie Euro-Kolekcji, zbioru ponad 500 książek poświęconych doświadczeniu integracji Polski z Unią Europejską. Wiosną 2012 kolekcja wzbogaciła się o kolejne 120 pozycji.

W lipcu 2007 r. powstał Klub Absolwentów Programu Kirklanda w Gruzji, który jako Georgian Kirkland Absolvent Club (GKAC) został zarejestrowany jesienią 2010 r. Od kilku lat absolwenci aktywnie uczestniczą w procesie promocji Programu w Gruzji i rekomendują kandydatów ubiegających się o Stypendia oraz organizują „spotkania trzech pokoleń”.

W listopadzie 2007 r. zarejestrowano Stowarzyszenie Absolwentów Programu Kirklanda w Armenii. Stowarzyszenie bardzo aktywnie zaangażowało się w promocję Programu, organizują również „spotkania trzech pokoleń” i pomagają przygotowywać się do wyjazdu kolejnym rocznikom nowych stypendystów. Zorganizowali też w Erewaniu wystawę promującą Polskę - „29 days in Poland”.

Fundacja Rozwoju Dobrosąsiedztwa PUBlike – stowarzyszenie powołane do życia przez Absolwentów z Ukrainy i Białorusi w lipcu 2015 roku, zarejestrowane w Polsce jako stowarzyszenie, którego misją jest rozwój dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy Polską, Ukrainą i Białorusią przez wspólne działania w kulturze, edukację, budowanie społeczeństwa obywatelskiego: www.publikefund.pl

ABSOLWENCI PO STYPENDIUM II Konferencja 2005


Konkurs na wizyty studyjne „Kirklandyści u Kirklandystów”

W czerwcu 2017 r. został ogłoszony pierwszy konkurs dla absolwentów Programu Kirklanda na zorganizowanie wizyty studyjnej (3-5 dni) dla grupy 4-5 osób w swoim miejscu pracy – w jednym z krajów objętych Programem Kirklanda. Uczestnikami mają być absolwenci programu pracujący w jednym z krajów objętych Programem Kirklanda w podobnym obszarze/specjalności lub zajmujących się podobną tematyką. Wizyty studyjne mają stworzyć szansę podzielenia się z innymi absolwentami PK wiedzą i doświadczeniem ze swojej dziedziny – poprzez prezentację osiągnięć, sposobu pracy, zastosowanych wdrożeń itp. Zakres możliwości jest dość szeroki, ponieważ zależy nam na tym, aby Absolwenci jak najlepiej dopasowali taką wizytę do swoich potrzeb, do tego, co uważają za cenne i ciekawe w Waszej pracy – oraz do potrzeb odbiorców. 

Na konkurs wpłynęło łącznie 9 ofert: z Ukrainy (6), Białorusi (1), z Mołdawii (1) i z Danii (1). Do etapu głosowania, w którym Absolwenci zgłaszają chęć udziału w wizytach studyjnych, zostały dopuszczone 4 oferty (2 z Ukrainy oraz po jednej z Białorusi i z Mołdawii). Dodatkowo, ze względu na bardzo atrakcyjny charakter oferty i duży wkład własny organizatorów, który pozwoli wziąć udział 4 Absolwentom w konferencji „Interdisciplinary Research in Social Sciences and Public Health” na Aarhus Institute of Advanced Studies, poza konkursem do realizacji dopuszczono ofertę pochodząca od Absolwentki pracującej na Uniwersytecie w Danii.

Głosowanie Absolwentów prowadzone trwało do 1 października br. I w jego wyniku do dofinansowania zostały wybrane 2 wizyty:

  1. MOŁDAWIA: Rozwój lokalny na obszarach wiejskich i w miastach - rozwiązania systemowe (podejście LEADER i rewitalizacja) - wymiana doświadczeń
  2. BIAŁORUŚ: Współpraca samorządów i firm lokalnych w kreowaniu strategii promocji turystycznej Brześcia.

Obie wizyty realizowane będą wiosną 2018 r. Gratulujemy pomysłodawcom!
Kolejny konkurs już za rok – tymczasem bardzo czekamy na realizację pilotażowych wizyt studyjnych – i na relację uczestników.


Zjazdy rocznicowe
W 2016 roku odbył się po raz pierwszy zjazd absolwentów, którzyświętowali dziesięciolecie pobytu na stypendium. Spotkanie było bardzo udane, ale co najważniejsze – doszło do skutku z inicjatywy absolwentów i było przez nich samych organizowane. Oksana Alpern i Aleksander Rusiecki zaprosili stypendystów swojego rocznika do Tbilisi i stworzyli możliwość nie tylko spotkania się, ale też wymiany informacji i opracowania wspólnych projektów.Przeczytać o tym wydarzeniu można w Biuletynie nr 30, str 23.

Każdego roku mamy możliwość dofinansowania jednego lub dwóch zjazdów rocznicowych.


Konkurs „Sukces po Kirklandzie”
W 2016 roku rozpoczęliśmy zapraszanie Absolwentów do Polski na zjazdy obecnych Stypendystów, które organizowane są 5 razy do roku w różnych miastach afiliacji Programu.
Ogłoszony został konkurs na przygotowanie prezentacji o swoich działaniach po zakończeniu stypendium. Najciekawsze prezentacje zostały wybrane, a ich autorzy poproszeni o przedstawienie ich obecnym Stypendystom.
Podobne konkursy będą organizowane co 2 lata, by wyłonić Absolwentów zapraszanych na kolejne zjazdy w Polsce.


Spotkania Absolwentów
Absolwentom Programu stwarzamy również dodatkowe okazje do spotkań i podtrzymywania wzajemnych kontaktów.
Przede wszystkim od kilku lat organizowane są w sezonie letnim Spotkania „Trzech Pokoleń” zwane też Trojką – w nawiązaniu do organu związanego z prezydencją Rady UE, w skład której wchodziły urzędująca prezydencja oraz przeszła i przyszła. Uczestniczą w nich właśnie „trzy pokolenia Kirklandystów”: 1. Absolwenci ostatnio zakończonego rocznika, 2. Absolwenci wcześniejszych edycji Programu oraz 3. osoby, które w danym roku wyjeżdżają na stypendium do Polski. Celem takich spotkań jest integracja środowiska stypendystów Programu Kirklanda z różnych roczników, wzajemne poznanie się oraz podzielenie się doświadczeniami z nowymi stypendystami.

Spotkania „Trzech Pokoleń” organizowane są niemal co roku na Ukrainie, dwa razy odbyły się w Mińsku na Białorusi, a także raz w Gruzji.

Absolwenci mają też możliwość uczestnictwa w spotkaniach z Komisją Rekrutacyjną lub z Koordynatorami podczas ich wizyt w krajach Programu.
Dodatkową okazją do spotkań są organizowane przez Ambasadę RP konferencje skupiające ukraińskich absolwentów różnych programów stypendialnych w Polsce. Konferencje takie organizowane są dorocznie we Lwowie lub w Kijowie. Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć absolwentów polskich programów stypendialnych oraz integracja tego środowiska. W roku 2017 również Ambasada RP w Armenii zdecydowała się zorganizować takie spotkanie – czekamy na relacje.


Dofinansowania podróży
Od samego początku działania Programu staramy się finansować lub wspierać organizacyjnie uczestnictwo Stypendystów oraz Absolwentów Kirklanda na ważnych konferencjach i forach odbywających się w Polsce. W roku 2017 były to m.in.: Warsaw Global Forum, Forum Ekonomiczne w Krynicy, czy Europejskie Forum Nowych Idei (EFNI).
W miarę naszych możliwości jesteśmy otwarci na potrzeby Absolwentów. Zachęcamy do przesyłania nam listów intencyjnych zawierających informacje o wydarzeniach w Polsce, na które chcieliby uzyskać dofinansowanie. Każda prośba rozpatrywana jest indywidualnie, indywidualnie też ustalana jest wysokość dofinansowania.

 

ABSOLWENCI PO STYPENDIUM I Konferencja 2003

 

Kirkland logo new 2018 bottom1

Adres

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda

Fundacja Liderzy Przemian

Al. Jerozolimskie 133 lok. 56

02-304 Warszawa 

fundacja@leadersofchange.pl

PAFW Medium2

Search